Projekt: Perspektivy využití technologií BCI a VR ve fyzioterapii.

CÍL PROJEKTU

Vývoj nových aplikačních technologii pro výuku a klinickou praxi se zaměřením hlavně na rehabilitaci. Tento vývoj je uskutečňován hledáním souvislostí a objektivizaci výsledků rehabilitace sledováním plasticity mozkové tkáně technologiemi BC,AI a VR (Brain Computer Interface, Arteficial Inteligence, Virtual Reality) spolupráci všech subjektů. Výzkum je zaměřen na širokospektrální využití aktivizace mozkových center ve fyzioterapii a to metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems) prostřednictvím aplikací umělé inteligence či vizualizací a simulací prostředí ve zdravotnictví ve virtuální a rozšířené realitě.

Dílčími cíli projektu je jednak sběr a vyhodnocování dat při rehabilitačních cvičeních na základě vývoje vlastního návrhu hardwarového zařízení s implementací senzorů na původně touto technologií neosazená již existující rehabilitační zařízení a jednak tvorba programů vytvořených technologii VR pro výuku a klinickou praxi se zaměřením na fyzioterapii. Unikátností celého projektu je systémová integrace technologií a postupů s cílem jejich využití ve fyzioterapeutické diagnostice, ergodiagnostice a praxi.

Projekt přispívá k systematizaci a zvýšené efektivitě rehabilitační péče o pacienty s postižením centrální a periferní nervové soustavy s cílem zabránit chronifikaci onemocnění. Výsledkem toho by mělo být snížení ekonomické zátěže v rámci zdravotnického, sociálního a u dětí i školského systému.

SCHEMA

Rámec pro objektivizaci rehabilitačních metod

HLAVNÍ NÁPLŇ ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU (SCHEMA):

A. Práce s pacientem (rehabilitace, data z rehabilitace)

  1. Ústav rehabilitace LF OSU: Sběr dat z rehabilitace pacientů v amb. sféře (iktový klub, klub parkinsoniků atd.) s využitím robotických technologií,BCI a virtuální reality.
  2. Klinika rehabilitace FN Ostrava: Rehabilitační léčba akutních stavů pacientů na lůžku s využitím robotických technologií a virtuální reality (CMP, stavy po kraniocerebrálních a spinálních poraněních, Parkinson atd.). Sběr dat z rehabilitace pacientů.
  3. Odborný léčebný ústav a Lázně Darkov: Následná rehabilitace pacientů s využitím robotických technologií a virtuální reality (CMP, stavy po kraniocerebrálních a spinálních poraněních, Parkinson, náhrady TEP atd.). Sběr dat.

B. Práce s technologiemi a daty (BCI, AI, VR)

  1. Fakulta aplikované informatiky UTB Zlín (Garant: Prof. Mgr. R. Jašek Ph.D.): Sběr a hodnocení dat a jejich strukturování pomocí BCI z sensorů, lokomočních přístrojů a vyvíjejících se technologií VR. Telemedicínské aplikace v rehabilitaci atd.
  2. Virtual Real Life (Garant: Dr Jana Trdá Ph.D.): Vývoj technologii VR pro klinické využití v rehabilitaci (VR u paraplegika, VR u rehabilitace HK). Tvorba výukových a cvičných programů pro studenty a zdravotníky (projekt cvičná nemocnice LF OSU). Předpoklad do budoucna - aplikace v klinické praxi.

Koordinátor: Doc MUDr M.Filip Ph.D, lékařský ředitel Darkov,vedoucí ústavu rehabilitace LF OSU