· Ochrana osobních údajů ·

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
pro klienty o zpracování jejich osobních údajů

 

Vážení klienti,

 

z platné právní úpravy zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a přinášíme Vám následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

 1. Jaké údaje zpracováváme?

 

Ve vašem případě zpracovává společnost   Lázně Darkov, a.s.

se sídlem Čsl. armády 2954/2

733 01 Karviná - Hranice

IČ: 61974935

(dále jen „Lázně Darkov“, či „my“):

 

U Vašich léčebných pobytů v našich lázních:

-          kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě, kterou jste vyplnili při započetí svého pobytu v našich lázních:

 • jméno a příjmení, příp. titul,
 • datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • telefonní a e-mailové spojení,
 • v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)

-          údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:

 • údaje o zdravotní pojišťovně,
 • číslo pojištěnce,
 • údaje o navrhujícím lékaři,
 • údaje o zaměstnavateli,
 • údaje o diagnóze,
 • údaje o navrhované délce pobytu),

-          údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče,

-          v případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně Vašeho čísla účtu, či čísla platební karty).

 

V případě Vašeho členství v našem věrnostním programu též:

-          údaje o tomto členství uvedené v přihlášce do věrnostního programu/klubu, spolu s údaji o čerpaných výhodách.

V naší společnosti je využíván kamerový systém, který je využíván výhradně za účelem ochrany majetku společnosti a zvýšení ochrany zdraví a majetku našich zaměstnanců, a subjektů pohybujících se uvnitř a vně areálu.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

 

 

 1. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našimi lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči naše lázně získávají od Vaší zdravotní pojišťovny.

 

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

 

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

 

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání Vašich kontaktních údajů a údajů o Vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě Vašeho souhlasu (obdobně je tomu v případě Vašeho členství v našem věrnostním programu). Účelem zpracování je zde naše možnost informovat Vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

 

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu Vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

 

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či Vámi-samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů bychom Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

 

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve. Údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme vždy výlučně v rozsahu uděleného souhlasu. Uchováváme a zpracováváme jen údaje, s jejichž zpracováním jste v uděleném souhlasu výslovně souhlasili (většinou se jedná o údaje o jménu a příjmení a kontaktních údajích – email, telefon).

 

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a ochrana našeho majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

 

Naším oprávněným zájmem je rovněž zpracování osobních údajů nezbytně nutných pro účely ochrany života, zdraví a majetku osob ubytovaných a zaměstnaných v našem zařízení, jakož i dalších našich klientů čerpajících našich služeb, a našeho majetku, prostřednictvím kamerového systému, to znamená monitorováním společných prostor (vstupy do objektů, otevřené spojovací chodby, schodiště, únikové východy, prostory šaten vyjma míst určených k převlékání, kde kamerové systémy nejsou). Na kamerový systém je v dotčených prostorech předem upozorněno viditelně umístěným piktogramem, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace. Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. O Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 4 tohoto informačního memoranda.

 

Záznamy z kamerového systému uchováme po dobu 24 hodin výlučně, poté dochází k jejich automatickému odstranění.

 

 

 1. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

 

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

 

 1. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

-   právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,

-   právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,

-   v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),

-   právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

-   právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,

-   v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,

-   kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

-   máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

 

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Lázně Darkov, a. s., Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná či na telefonním čísle +420 596 372 342, můžete též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese poverenec@darkov.cz.

 

V Karviné dne 17. 4. 2024

 

S úctou

Lázně Darkov, a. s.

Ing. Pavlína Filipi

generální ředitelka