KONCEPCE LÁZEŇSKÉ LÉČBY PARKINSONIKŮ

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Pacienti s m.Parkinson, dg. G20, indikace komplexní lázeňské léčby VI/11

(Vyloučeni jsou pacienti s parkinsonským syndromem, tam není indikace lázeňské léčby, nelze využít číslo indikace VI/11)

ZÁKLADNÍ PREMISA:

Parkinsonova nemoc je choroba léčitelná pouze symptomaticky. Vedle farmakologické léčby existuje i nefarmakologická, jako je fyzioterapie, ergoterapie, hlasová terapie, logopedie, dietní opatření a úprava stravovacích návyků. Nefarmakologická léčba výrazně posiluje efekt farmakologické léčby a tak zvyšuje i farmakoekonomickou složku léčby, při zvýšení účinnosti farmakologické léčby. Společným úsilím farmakologické a nefarmakologické léčby lze výrazně zlepšit kvalitu života, sebeobslužnost pacientů, ale i délku pravděpodobného dožití ve vysoké kvalitě života s možností mnohdy i udržení zapojení do pracovního procesu do vysokého věku.

ZÁKLADNÍ KONCEPT:

  1. Pravidelné skupinové lázeňské léčby u pacientů s m. Parkinson ambulantně léčených farmakologicky (skupina 8 – 10 pacientů). Taková ústavní rehabilitace výrazně zlepší  efekt farmakologické léčby.
  2. Možnost následné rekondiční a časné následné lázeňské léčby zejména u pacientů po provedení DBS či zavedení Duodopa a po nastavení parametrů léčby, to pro zlepšení efektu velmi nákladné léčby, kdy je kompenzace hybnosti možná s výrazně vyšším stupněm úspěšnosti.

ZVLÁŠTNOSTI REHABILITACE U m. PARKINSON:

  • Cvičení stability stoje a chůze, cvičení převážně švihová, zaměřená na koordinaci, posturu, stabilitu stoje a chůze, cvičení nezvyšující svalový tonus
  • Cvičení zlepšující sebeoblužnost a zvyšující motivaci a zpětnou vazbu
  • Hlasová cvičení zlepšující parkinsonskou poruchu řeči a tak zlepšujíc kvalitu komunikace a zapojení do společnosti a vztahů
  • Nutná kooperace i s edukací v oblasti stravování, kde je vhodná dieta zvláštního složení a režimu, možnosti kurzů pro pacienty
  • Ergoterapie zlepšující hybnost a i jemnou motoriku, zvyšující pozitivní zpětnou vazbu pacientovi
  • Sportovní aktivity pod vedením terapeutů: Nordic Walking, Koloběžky

Bližší informace o projektu  (brožura ve formátu PDF)


Hlavní koordinátor projektu v Láznich Darkov: MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., Neurologická klinika FN USA Brno, Extrapyramidové centrum